Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Lagstiftningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft

Valtiovarainministeriö

Lagstiftningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.03.2014 kl. 12:19
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Lagstiftningen som gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder stadfästes den 7 mars 2014. Den nya lagen verkställer Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD, 2011/61/EU). Implementeringen föranleder dessutom ändringar i 30 andra lagar, av vilka de viktigaste är lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen. Lagarna träder i kraft den 15 mars 2014.

Den föreslagna lagstiftningen gäller i enlighet med direktivet förvaltare av alternativa investeringsfonder. Själva alternativa investeringsfonderna regleras inte direkt. Definitionen av alternativa investeringsfonder är mycket omfattande och täcker i princip all sådan gemensam placering som inte sker via en i lagen om placeringsfonder avsedd placeringsfond. Centrala regleringsobjekt är specialplaceringsfonderna samt fastighets- och kapitalinvesteringarna. Specialplaceringsfondernas eventuella rättsliga form har dock inte begränsats, utan det väsentliga är den verksamhet som fonden idkar. Regleringen täcker således fler slags gemensam placeringsverksamhet. Tillämpningsområdet har dock flera undantag, såsom t.ex. joint venture eller family office –strukturerna.

Alternativa investeringsfonder ska ha en utnämnd förvaltare av alternativa investeringsfonden som svarar för fondens verksamhet. Förvaltare av alternativa investeringsfonder ska vara auktoriserade av Finansinspektionen eller så ska de ha registrerat sig hos Finansinspektionen. Auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder ska se till att varje alternativ investeringsfond har ett utsett förvaringsinstitut. Uppgifter och ansvar för de i lagen avsedda förvaringsinstituten har angetts noggrannare än för förvaringsinstitut som avses i lagen om placeringsfonder. Förvaringsinstituten för alternativa investeringsfonder har flera ansvar som har ett samband med förvaring av fondens medel och uppföljning av förvaltaren av en alternativ investeringsfonds verksamhet, vilkas underlåtande eller brott mot dem medför repressalier som motsvarar den övriga finansmarknadslagstiftningen.

Utgångsläget för direktivet är att marknadsföra alternativa investeringsfonder åt professionella investerare. De i värdepappersmarknadslagen föreskrivna centrala allmänna bestämmelserna om verksamhet på värdepappersmarknader föreslås bli tillämpade även på förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagstiftningen inkluderar dessutom nationell tilläggsreglering som direktivet tillåter i syfte att förstärka placerarskyddet vid marknadsföring av alternativa investeringsfonder åt icke professionella placerare. Det viktigaste kravet för sådana förvaltare av alternativa investeringsfonder är auktorisering och ett faktablad.

Den nya lagstiftningen utvidgar finansmarknadslagstiftningen och myndighetstillsynen till att omfatta verksamhet som tidigare inte reglerats. Regleringen kan medföra ett konsolideringstryck, eftersom stora marknadsaktörer i regel har bättre resurser än mindre aktörer för att klara av den administrativa börda och annan belastning som följer av regleringen. Regleringen som följer av direktivet skapar samtidigt på unionsnivå en enhetligt reglerad placeringsprodukt som kan marknadsföras och förvaltas på ett gränsöverskridande sätt. Man har försökt minimera den nya regleringens skadliga konsekvenser för den finländska marknaden och propositionen förväntas förbättra den inhemska marknadens funktionalitet och attraktivitet.

Finansministeriets förordningar som kompletterar lagstiftningen kommer att utfärdas under mars månad. Förordningarna kommer att innehålla noggrannare bestämmelser om bl.a. ansökning om koncession, förvaringsinstitutens förpliktelser och om marknadsföring av alternativa investeringsfonder åt icke professionella kunder. Det är delvis fråga om nya förordningar, delvis om att gällande förordningar justeras till att motsvara den nya lagstiftningen. En bakgrundspromemoria om förordningarna ges ut på finansministeriets webbplats i mars.

Förfrågningar:
Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 02955 30215
Janni Hiltunen, överinspektör, tfn 02955 30590
förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs