Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Finska tullen påminner centraleuropeiska nätbutiker som säljer alkohol om skattebetalningsskyldigheten

Tulli

Finska tullen påminner centraleuropeiska nätbutiker som säljer alkohol om skattebetalningsskyldigheten

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.06.2015 kl. 09:00
Utgivare: Tulli

Finska tullen effektiverar övervakningen och beskattningen av näthandeln med alkohol. Näthandeln med alkohol har ökat märkbart under de senaste åren, vilket orsakar skatteförluster för finska staten. Enligt Tullens observationer försummas betalningen av lagstadgade skatter till Finland ofta vid näthandeln med alkohol. Detta gäller både distansförsäljning och distansköp.

För att åtgärda situationen har finska tullen under fjolåret särskilt utrett omständigheterna kring distansförsäljningen av alkohol. Tullen har skickat ett påminnelsebrev angående den finska punktskattelagstiftningen och försummade skyldigheter till vissa centraleuropeiska företag som bedriver näthandel med alkohol till Finland. Nätbutikerna som fått påminnelsen är belägna i Tyskland och Spanien. Behöriga myndigheter i dessa länder har också informerats om ärendet.

Finska tullen vidtar också andra åtgärder, av vilka vissa förutsätter samarbete med myndigheterna i andra EU-medlemsstater. EU:s lagstiftning om handräckning erbjuder flera instrument för att ta itu med problemen kring näthandeln. Därtill har Tullen rätt att vid behov omhänderta och efter en viss tid förstöra sådana från nätbutiker beställda alkoholförsändelser för vilka lagstadgade skatter inte har betalats på tillbörligt sätt i Finland. Man överväger att använda denna metod i större utsträckning i fortsättningen.

Enligt både EU:s och Finlands punktskatte- och mervärdesskattelagstiftning är näthandeln med alkohol tillåten, dock under vissa förutsättningar. Vid näthandeln ska de lagstadgade skatterna betalas till finska staten. Principen om fri rörlighet för varor hindrar inte medlemsstaterna från att ställa egna restriktioner för genomförandet av principen, om den allmänna moralen, allmänna ordningen eller allmänna säkerheten förutsätter detta. EU-domstolen har i sin rättspraxis fastställt att övervakningen av beskattningen är en godtagbar grund för restriktioner för principen om fri rörlighet. I den finska alkohollagen är kraven på näthandeln strängare än i skattelagstiftningen, men privatpersoners alkoholimport är tillåten.

Mera information (även på tyska):

tullöverinspektör Seppo Raitolahti, tfn +358 40 332 2067 eller seppo.raitolahti@tulli.fi

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs