Lehdistöjakelurekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 23.5.2018

Sisältö

Yleistä               
1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
5. Rekisterin tietosisältö
6. Säännönmukaiset tietolähteet
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
9. Profilointi
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
12. Tietosuojaselosteen muutosoikeus
13. Yhteystiedot

Yleistä

Suomalaisen Työn Liittoonsitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Henkilöiden on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot tilatakseen Suomalaisen Työn Liiton lehdistötiedotteet.

1. Rekisterinpitäjä

Suomalaisen Työn Liitto ry (Y-tunnus: 0201524-9) 
PL 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hanna Malinen
c/o Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki
puh. (09) 6962 430

3. Rekisterin nimi

Suomalaisen Työn Liiton lehdistöjakelurekisteri                    

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Suomalaisen Työn Liitolla on oikeus luovuttaa henkilötietoja sen 100 % omistaman tytäryhtiö Avainlippu Oy:n käyttöön tarvittaessa. Suomalaisen Työn Liitto vastaa, että Avainlippu Oy toimii tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lehdistötiedotteiden jakeluun käytetään Koodiviidakko Oy:n ePressi-lehdistöjakelujärjestelmää. Koodiviidakko Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta noudattaen.  

Henkilötietoja käytetään:


5. Rekisterin tietosisältö

Suomalaisen Työn Liiton lehdistöjakelurekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen lähde on henkilö itse. Henkilö on tilannut lehdistötiedotteet rekisterinpitäjän nettisivuilla olevan lomakkeen kautta. Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin henkilö haluaa vastaanottaa tiedotteitamme. Henkilö voi peruuttaa itse lehdistötiedotteiden tilauksen tiedotteen lopussa olevan linkin kautta. Henkilön pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa järjestelmästä. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja ei säilytetä paperisena.

Asiakastietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään, sekä rekisterin teknisen alustan tarjoavan Koodiviidakko Oy:n niillä työntekijöillä, jotka vastaavat palvelun teknisestä ylläpidosta. Asiakastietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Koodiviidakko toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia operatiivisia, hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta, luvattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, paljastumiselta tai pääsyltä siten, että kaikki henkilötietojen käsittely on lakien mukaista.

9. Profilointi

Osana lehdistöjakelurekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä voivat hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan lähettämällä henkilöille sen aihepiirin tiedotteita, jotka henkilöt ovat itse tilanneet rekisteriin liittyessään. Profiloinnin tarkoituksena on kohdentaa oikeanlaisia tiedotteita vastaanottajille heidän kiinnostuksensa mukaan.

10.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen lehdistojakelurekisteri@suomalainentyo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen lehdistojakelurekisteri@suomalainentyo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Tietosuojaselosteen muutosoikeus

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

13. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: lehdistojakelurekisteri@suomalainentyo.fi.